เกี่ยวกับโครงการข้อมูลเกี่ยวกับโตรงการ DFT SMART-1

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานเสวนาหัวข้อ "จาก eDFT สู่ DFT SMART-1" วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า และใบรับรองมาตรฐานสินค้า (DFT SMART Licensing Systems : DFT SMART-1) เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ทำให้ลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อน ลดเอกสารที่เป็นกระดาษ (Paperless) ลดระยะเวลาและลดต้นทุน และมีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
ระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า
ภายใต้การปรับลดขั้นตอนการส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ข้าว
(DFT SMART Licensing Systems: SMART-I)